Μέθοδος πυρήνα τρυπανιού για δοκιμές τεχνικών προδιαγραφών αντοχής σκυροδέματος

- May 03, 2018-

Η τεχνική προδιαγραφή για τη δοκιμή αντοχής του σκυροδέματος με τη μέθοδο των πυρήνων γεωτρήσεων (CECS03: 2007) εφαρμόστηκε επίσημα την 1η Ιανουαρίου 2008. Το αρχικό πρότυπο "Τεχνικός κώδικας για τη δοκιμή αντοχής σκυροδέματος με μέθοδο πυρήνα διάτρησης" (CECS03: 88) καταργήθηκε ταυτόχρονα. Υπάρχουν πολλές σημαντικές αλλαγές στις νέες διαδικασίες:

Ø   Η εφαρμογή της τεχνολογίας δοκιμής αντοχή πυρήνα γεωτρήσεων για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της δύναμης θλίψεως όχι περισσότερο από 80MPa?

Ø   Αυξήθηκε η επιθεώρηση της παρτίδας ελέγχου της αντοχής του σκυροδέματος.

Ø   Αύξηση της εφαρμογής των δειγμάτων πυρήνων μικρής διαμέτρου.

Ø   Στη διόρθωση των γεωτρήσεων, προτείνεται η έννοια της διόρθωσης.

Ø   Η έννοια του διαστήματος αντοχής υπό ορισμένες συνθήκες εμπιστοσύνης εισήχθη στην αντοχή του δομικού σκυροδέματος που ελήφθη από το δείγμα και δοκιμάστηκε.