ΑΙΤΙΕΣ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΑΦΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

- Apr 20, 2017-

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ:

Η ρωγμή είναι ένα από τα πιο κοινά προβλήματα στο σκυρόδεμα και πρέπει να αποφεύγεται σοβαρά. Διάφορες αιτίες ρωγμών στο σκυρόδεμα περιγράφονται παρακάτω.

Z91.jpg

1. SHRINKAGE:

Η συρρίκνωση είναι μία από τις κύριες αιτίες πυρόλυσης στο σκληρυμένο σκυρόδεμα. Κατά τη συρρίκνωση ξήρανσης, ο όγκος του σκυροδέματος μειώνεται σταδιακά και εάν το στοιχείο συγκρατείται έναντι της ελεύθερης κίνησης, αναπτύσσονται τάσεις εφελκυσμού που προκαλούν ρωγμές.

2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:

Η διακύμανση της θερμοκρασίας στο σκυρόδεμα έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση του όγκου. Όταν η αντοχή εφελκυσμού του σκυροδέματος υπερβαίνει λόγω της διαφοροποιημένης αλλαγής όγκου, θα σπάσει.

3. ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ:

Λόγω της αλκαλικής φύσης του τσιμέντου, αντιδρά με το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα την αισθητή αύξηση του όγκου των υλικών που τελικά οδηγεί σε ρωγμές.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ:

Οι κακές πρακτικές κατασκευής, όπως η προσθήκη υπερβολικού νερού στο μείγμα, η έλλειψη σκλήρυνσης, η κακή συμπύκνωση, η χρήση υλικών χαμηλής ποιότητας, η αδικαιολόγητη τοποθέτηση κατασκευαστικών αρμών κ.λπ., είναι επίσης υπεύθυνες για την πυρόλυση στο σκυρόδεμα.

5. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣΗΣ:

Σφάλματα στο σχεδιασμό και στην λεπτομερή περιγραφή, όπως ανεπαρκής ενίσχυση, ακατάλληλος σχεδιασμός θεμελίωσης, προεντεταμένα μέλη και πλάκες, ακατάλληλη επιλογή υλικών, έλλειψη επαρκών αρμών συστολής κλπ μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολική ρωγμή.

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

Το φορτίο που προκαλείται στη δομή κατά τη διάρκεια της κατασκευής μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ρωγμές, ιδίως στο νεότερο στάδιο, όταν αφαιρεθεί νωρίτερα ο ξυλότυπος.

7. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ:

Τα διάφορα στοιχεία του κτιρίου όπως τοίχος, στήλη, δοκός. Πλάκα κ.λπ. υφίστανται ελαστική παραμόρφωση όταν φορτώνονται. Η παραμόρφωση του σκυροδέματος εξαρτάται από τον τύπο των δομικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, όπως τούβλα, τσιμεντοκονιάματα κλπ. Αυτή η ασυνήθιστη παραμόρφωση του σκυροδέματος έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ρωγμών.

8. ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ:

Η διάβρωση του χάλυβα αναπτύσσει τεράστια ποσότητα οξειδίων και υδροξειδίου του σιδήρου που έχουν πολύ μεγαλύτερο όγκο από τον όγκο του μεταλλικού σιδήρου. Ως εκ τούτου, ο όγκος αυξάνεται και ρωγμές.