Παράγοντας ροής και η προέλευσή του

- Mar 22, 2018-

Ένας «συντελεστής ροής» είναι ο πολλαπλασιασμός του σήματος πομπού ροής που μετριέται σε μια 0-10 τετραγωνική ρίζα ή 0-100 γραμμική κλίμακα για να υπολογιστεί η ροή με τη μέτρηση ροής. Αυτό χρησιμοποιείται λόγω της τυποποίησης των σημάτων πομπού, στα 20-100 kPa ή 4-20mA.
Υπολογίζονται τα ακόλουθα σημεία για τον υπολογισμό της ροής και για την εξαγωγή του συντελεστή ροής:

D = διάμετρος σωλήνα,
Μικρή d = διάμετρος στομίου
Υπηρεσία = αέριο ή υγρό
PI = πίεση λειτουργίας
DP = Διαφορική πίεση πομπού
T = θερμοκρασία λειτουργίας
Μικρή p = πυκνότητα ή μοριακό βάρος
Μικρό v = ιξώδες