Εφαρμογή μετρητή ροής στροβίλου

- Feb 23, 2019-

Εφαρμογή μετρητή ροής αεριοστροβίλου

Gas turbine flow meter

Πεδίο εφαρμογής: Αέριο, φυσικό αέριο, αέρας και LPG (Ξηρό αέριο χωρίς νερό, αέριο χωρίς διάβρωση)

Αξία Meausured

Πρωτογενής μετρημένη τιμή Ρυθμός ροής
Δευτερεύουσα μετρημένη τιμή Ροή όγκου
Τριτογενής τιμή μέτρησης

Θερμοκρασία; πίεση

(Διαθέσιμο μόνο για μοντέλο αντιστάθμισης)